80 محدب دوجداره و 80 تک جداره پانچدار آلومینیوم

80 محدب دوجداره و 80 تک جداره پانچدار آلومینیوم

9کیلوگرم(kg) وزن هر متر مربع
7 متر(m) بیشترین عرض قبل نصب
8متر(m) بیشترین ارتفاع قابل نصب
78 میلی متر(mm) پهنای مفید تیغه
18 میلی متر(mm) ضخامت تیغه
12.8 تیغه تعداد تیغه در هرمترارتفاع