تیغه 100 دوجداره محدب و تخت آلومینیوم

تیغه 100 دوجداره محدب و تخت آلومینیوم

9.5کیلوگرم(kg) وزن هر متر مربع
8.5 متر(m) بیشترین عرض قبل نصب
8 متر(m) بیشترین ارتفاع قابل نصب
100 میلی متر(mm) پهنای مفید تیغه
20میلی متر(mm) ضخامت تیغه
10 تیغه تعداد تیغه در هرمترارتفاع