تیغه80 نواری دوجداره آلومینیوم

تیغه 80 نواری دوجداره آلومینیوم

10کیلوگرم(kg) وزن هر متر مربع
7.5 متر(m) بیشترین عرض قبل نصب
8 متر(m) بیشترین ارتفاع قابل نصب
78 میلی متر(mm) پهنای مفید تیغه
18 میلی متر(mm) ضخامت تیغه
12.5 تیغه تعداد تیغه در هرمترارتفاع